Pro zájemce o studium

Střední škola, maturitní obor

  • Studijní obor: Rybářství  č. 41 – 43 – M / 01
  • Forma vzdělávání: čtyřleté studium pro absolventy základních škol zakončené maturitou.

Od 1. 9. 2011 dochází k rozšíření kapacity školy na 243 žáků v denním studiu, tzn., že jsou otevírány dvě třídy v jednom ročníku a přijímáno je až 60 žáků do prvního ročníku.

Výuka je specializována na dvě studijní zaměření:

  • Chov ryb
  • Vodní stavby v rybářství 

Učební plán: Rybářství – Chov ryb

Učební plán: Rybářství – Vodní stavby v rybářství

Charakteristika obsahových složek:

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů spolu s částí učiva některých odborných předmětů (zejména biologie a chemie) tvoří více než 45% studijní doby. Tato složka je obdobná v obou zaměřeních.

a) Všeobecné vzdělávání

Jazykové vzdělávání je zastoupeno předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk).Společenskovědní vzdělávání se uskutečňuje zejména v předmětech občanská nauka a dějepis. Matematické a přírodovědné vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor matematických a přírodovědných kompetencí. Zahrnuje předměty matematika a fyzika. Kompetence v oblasti informačních technologií jsou získávány v rámci předmětu práce s počítačem. Žáci mohou získat osvědčení ECDL ve školním akreditovaném středisku. Tělesná výchova má za cíl vytvořit u žáků soubor návyků a dovedností, které by vědomě vedly k jejich péči o tělo a pozitivně tak působily na jejich zdraví.

b)  Odborné vzdělávání

Vzdělávací cíle odborného vzdělávání jsou realizovány v několika okruzích.

Základní odborné učivo zahrnuje v zaměření Chov ryb předměty biologie, chemie, hydrobiologie a obecné rybářství. U zaměření Vodní stavby v rybářství jsou součástí této složky biologie, chemie, hydrochemie a aplikovaná biologie. Zvládnutí problematiky vede k poznání biologické podstaty rybářství a je základem ke studiu předmětů technologického charakteru.

Speciální zahrnuje učivo technologického charakteru, které rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných opatření ve vlastním výrobním procesu.

Zaměření: Chov ryb

Těžiště výuky je v předmětech rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí, rybářství ve volných vodách, chov vodní drůbeže a zpracování ryb a obchodní činnost.
Učivo ekonomického charakteru vede žáky ke schopnosti orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Výuka probíhá v předmětu ekonomika a podnikání. Dále jsou žáci připravováni k tomu, aby byli schopni při své práci účelně a účinně využívat výpočetní techniku. Další učivo je rozšiřujícího a doplňujícího charakteru. Zahrnuje předměty nemoci ryb, vodní hospodářství a stroje a zařízení. V rámci předmětu motorová vozidla získávají žáci řidičské oprávnění na osobní automobil a traktor. Součástí výuky je také získání oprávnění pro lov ryb elektřinou a řízení malých vodních plavidel s výkonem do 4 kW.
V rámci nepovinných předmětů jsou oblíbené hlavně aplikovaná ekonomie, kdy studenti zakládají vlastní firmu, nebo chov akvarijních a okrasných ryb.

Zaměření: Vodní stavby v rybářství

V tomto zaměření jsou předměty zabývající se rybářskou technologií vyučovány s menším počtem hodin. Jedná se o předměty: chov ryb a vodních živočichů, technická zařízení ve vodním hospodářství, management rybářských revírů, rybí líhně a recirkulace. Cílem výuky je osvojení kompetencí při chovu ryb a dalších vodních organismů a hospodaření ve volných vodách. Uvolněný prostor je využit pro speciální odborné učivo technického charakteru, které má rozsah asi 25% z učebního plánu. Jako průpravné předměty je možné označit: odborné kreslení, konstrukční cvičení, geodézie, stavební materiály a konstrukce, hydrologie a hydraulika. Ty vytvářejí předpoklady pro zvládnutí profilujících předmětů okrasné nádrže, vodní a vodohospodářské stavby, protipovodňová opatření, rekultivace a revitalizace. Součástí odbornosti absolventa je navrhování vodohospodářských řešení projektováním v programu AutoCAD. Právní a ekonomické kompetence jsou osvojeny v předmětech stavební a vodoprávní řízení, pozemní stavitelství, ekonomika.
Také v tomto zaměření získají žáci oprávnění řídit osobní automobil a traktor v rámci předmětu motorová vozidla. Součástí výuky je také získání oprávnění pro lov ryb elektřinou a řízení malých vodních plavidel s výkonem do 4 kW. Významná je možnost výběru nepovinného předmětu chov akvarijních a okrasných ryb.

Z odborné složky vzdělávání je nutno zdůraznit problematiku okrasných nádrží, kdy žáci budou vedeni k tomu, aby zvládli navrhování zahradních nádrží různého typu, včetně rostlin a rybích společenstev, a zvládali údržbu těchto bazénů a nádrží. Z dalších významných kompetencí je navrhování údržby, oprav a odbahňování rybníků, zakládání malých vodních nádrží, navrhování rybích líhní a dalších odchovných zařízení, revitalizace (obnova) malých vodních toků a nádrží mokřadního typu, navrhování protipovodňových opatření apod.

c) Praktická výuka

Je realizována u obou zaměření v minimálním rozsahu 13ti týdnů za dobu studia. Má různé formy: učební, odbornou, individuální, výměnnou zahraniční. Cílem praktické výuky je osvojení dovedností souvisejících s chovem ryb v různých typech rybochovných zařízení. U zaměření Vodní stavby v rybářství je část praxe věnována stáži ve stavební firmě se zaměřením na vodní stavby.

d) Škola dále nabízí

V rámci nepovinného předmětu mohou žáci vykonat zkoušku z myslivosti. Dále mají možnost získat osvědčení ECDL pro práci s počítači. Dalším nepovinným předmětem je chov akvarijních a okrasných ryb. Zájemci mohou absolvovat preparátorský kroužek. Absolvent školy získává kvalifikaci rybářského hospodáře a osvědčení pro lov ryb elektřinou. Všichni absolventi obdrží Europass.

Postranní menu