Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

Maturitní obor

Studijní obor: Rybářství  č. 41 – 43 – M / 01
Forma vzdělávání: čtyřleté studium pro absolventy základních škol zakončené maturitou.

Od 1. 9. 2011 dochází k rozšíření kapacity školy na 243 žáků v denním studiu, tzn., že jsou otevírány dvě třídy v jednom ročníku a přijímáno je až 60 žáků do prvního ročníku.

Výuka je specializována na dvě studijní zaměření:

Chov ryb a Vodní stavby v rybářství 

Učební plán: Rybářství – Chov ryb

Učební plán: Rybářství – Vodní stavby v rybářství

Charakteristika obsahových složek:

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů spolu s částí učiva některých odborných předmětů (zejména biologie a chemie) tvoří více než 45% studijní doby. Tato složka je obdobná v obou zaměřeních.

a) Všeobecné vzdělávání

Jazykové vzdělávání je zastoupeno předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk).Společenskovědní vzdělávání se uskutečňuje zejména v předmětech občanská nauka a dějepis. Matematické a přírodovědné vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor matematických a přírodovědných kompetencí. Zahrnuje předměty matematika a fyzika. Kompetence v oblasti informačních technologií jsou získávány v rámci předmětu práce s počítačem. Žáci mohou získat osvědčení ECDL ve školním akreditovaném středisku. Tělesná výchova má za cíl vytvořit u žáků soubor návyků a dovedností, které by vědomě vedly k jejich péči o tělo a pozitivně tak působily na jejich zdraví.

b)  Odborné vzdělávání

Vzdělávací cíle odborného vzdělávání jsou realizovány v několika okruzích.

Základní odborné učivo zahrnuje v zaměření Chov ryb předměty biologie, chemie, hydrobiologie a obecné rybářství. U zaměření Vodní stavby v rybářství jsou součástí této složky biologie, chemie, hydrochemie a aplikovaná biologie. Zvládnutí problematiky vede k poznání biologické podstaty rybářství a je základem ke studiu předmětů technologického charakteru.

Speciální zahrnuje učivo technologického charakteru, které rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných opatření ve vlastním výrobním procesu.

Zaměření: Chov ryb

Těžiště výuky je v předmětech rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí, rybářství ve volných vodách, chov vodní drůbeže a zpracování ryb a obchodní činnost.
Učivo ekonomického charakteru vede žáky ke schopnosti orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Výuka probíhá v předmětu ekonomika a podnikání. Dále jsou žáci připravováni k tomu, aby byli schopni při své práci účelně a účinně využívat výpočetní techniku. Další učivo je rozšiřujícího a doplňujícího charakteru. Zahrnuje předměty nemoci ryb, vodní hospodářství a stroje a zařízení. V rámci předmětu motorová vozidla získávají žáci řidičské oprávnění na osobní automobil a traktor. Součástí výuky je také získání oprávnění pro lov ryb elektřinou a řízení malých vodních plavidel s výkonem do 4 kW.
V rámci nepovinných předmětů jsou oblíbené hlavně aplikovaná ekonomie, kdy studenti zakládají vlastní firmu, nebo chov akvarijních a okrasných ryb.

Zaměření: Vodní stavby v rybářství

V tomto zaměření jsou předměty zabývající se rybářskou technologií vyučovány s menším počtem hodin. Jedná se o předměty: chov ryb a vodních živočichů, technická zařízení ve vodním hospodářství, management rybářských revírů, rybí líhně a recirkulace. Cílem výuky je osvojení kompetencí při chovu ryb a dalších vodních organismů a hospodaření ve volných vodách. Uvolněný prostor je využit pro speciální odborné učivo technického charakteru, které má rozsah asi 25% z učebního plánu. Jako průpravné předměty je možné označit: odborné kreslení, konstrukční cvičení, geodézie, stavební materiály a konstrukce, hydrologie a hydraulika. Ty vytvářejí předpoklady pro zvládnutí profilujících předmětů okrasné nádrže, vodní a vodohospodářské stavby, protipovodňová opatření, rekultivace a revitalizace. Součástí odbornosti absolventa je navrhování vodohospodářských řešení projektováním v programu AutoCAD. Právní a ekonomické kompetence jsou osvojeny v předmětech stavební a vodoprávní řízení, pozemní stavitelství, ekonomika.
Také v tomto zaměření získají žáci oprávnění řídit osobní automobil a traktor v rámci předmětu motorová vozidla. Součástí výuky je také získání oprávnění pro lov ryb elektřinou a řízení malých vodních plavidel s výkonem do 4 kW. Významná je možnost výběru nepovinného předmětu chov akvarijních a okrasných ryb.

Z odborné složky vzdělávání je nutno zdůraznit problematiku okrasných nádrží, kdy žáci budou vedeni k tomu, aby zvládli navrhování zahradních nádrží různého typu, včetně rostlin a rybích společenstev, a zvládali údržbu těchto bazénů a nádrží. Z dalších významných kompetencí je navrhování údržby, oprav a odbahňování rybníků, zakládání malých vodních nádrží, navrhování rybích líhní a dalších odchovných zařízení, revitalizace (obnova) malých vodních toků a nádrží mokřadního typu, navrhování protipovodňových opatření apod.

c) Praktická výuka

Je realizována u obou zaměření v minimálním rozsahu 13ti týdnů za dobu studia. Má různé formy: učební, odbornou, individuální, výměnnou zahraniční. Cílem praktické výuky je osvojení dovedností souvisejících s chovem ryb v různých typech rybochovných zařízení. U zaměření Vodní stavby v rybářství je část praxe věnována stáži ve stavební firmě se zaměřením na vodní stavby.

D) Škola dále nabízí

V rámci nepovinného předmětu mohou žáci vykonat zkoušku z myslivosti. Dále mají možnost získat osvědčení ECDL pro práci s počítači. Dalším nepovinným předmětem je chov akvarijních a okrasných ryb. Zájemci mohou absolvovat preparátorský kroužek. Absolvent školy získává kvalifikaci rybářského hospodáře a osvědčení pro lov ryb elektřinou. Všichni absolventi obdrží Europass.

O ODBORNÍKY V OBORU VODNÍ STAVBY JE ZÁJEM...

O ODBORNÍKY V OBORU VODNÍ STAVBY JE ZÁJEM...

Naši školu navštívil zástupce společnosti HOCHTIEF CZ a.s. stavbyvedoucí Ing. František Boháč se zajímavou prezentací stavební praxe. Studentům 4. ročníku zaměření Vodní stavby v rybářství byla mimo představena jedna z největších stavebních firem v ČR i ve světě v rámci skupiny HOCHTIEF.

Přečíst celý článek
Uplatnění absolventů oboru 41-43-M/01 Rybářství

Uplatnění absolventů oboru 41-43-M/01 Rybářství

Studijní obor 41-43-M/01 Rybářství je vyučován v ČR pouze ve Střední rybářské škole Vodňany. Absolventi obou zaměření se uplatní ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v různých úrovních rybářské prvovýroby.

Přečíst celý článek

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

Rychlé zprávy

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Centrum služeb TáborRybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

E-mailový server školy

Edookit pro kantory

Zahájení videokonference

Virtuální učebny

Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook
Instagram Youbute

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout