Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

Kritéria přijímacího řízení

Pokyn ředitele školy č. 2/2022

 

Kritéria přijímacího řízení

do 1. ročníku Střední rybářské školy Vodňany

pro školní rok 2022/2023

 

Obor Rybářství 41-43-M/01

 

Celkový počet přijímaných žáků: 60

Z toho:            jedna třída zaměření: Chov ryb

                        jedna třída zaměření: Vodní stavby v rybářství

 

Přihláška ke studiu musí být do školy doručena nejpozději 1. března 2022.

 

Jednotná přijímací zkouška (zajišťovaná CZVV), jež se koná formou písemného testu z matematiky a písemného testu z českého jazyka a literatury je stanovena ve dvou termínech na dny:

 

 1. termín – úterý 12. dubna 2022
 2. termín – středa 13. dubna 2022

 

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 1. termín: úterý 10. května 2022

 2. termín: středa 11. května 2022

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

 1. Studijní předpoklady uchazeče
 1. Průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ je převeden na vyjádření v bodech – maximální počet bodů je 67. Výpočet bodů za prospěch ze ZŠ je podle vzorce 0,67 x (133,33 – 33,33 x PP). Jako průměrný prospěch (PP) se dosazuje: průměrný prospěch z druhého pololetí 8. třídy + průměrný prospěch z prvního pololetí 9. třídy / 2, zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
 2. Výsledek přijímací zkoušky z  matematiky a českého jazyka a literatury formou testu vyjádřený v bodech – maximální počet bodů je 100 bodů (50 + 50).

 

Za obě součásti, tedy za prospěch ze ZŠ a za výsledek jednotné přijímací zkoušky, lze získat maximální počet bodů 167. Bodový systém odpovídá váze hodnocení: 60% jednotná přijímací zkouška a 40% prospěch ze ZŠ.

 

Body za průměrný prospěch ze ZŠ a výsledek jednotné přijímací zkoušky se sečtou a určí pořadí uchazečů, a to zvlášť pro každé zaměření. Vzniknou tedy dvě samostatná pořadí uchazečů: zvlášť pro zaměření Rybářství – chov ryb a zvlášť pro zaměření Rybářství – vodní stavby v rybářství.  Podle takto vzniklých pořadí je přijímáno až 30 žáků pro každé studijní zaměření.

Pokud bude počet uchazečů v jednom studijním zaměření nižší než 30, budou na doplnění kapacity přijati uchazeči, kteří nebyli přijati na druhé zaměření, ale vyjadřují v přihlášce zájem studovat obě zaměření (viz pokyny k podání přihlášky).

 

 1.  Zdravotní způsobilost pro vzdělání v daném oboru

Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař. Požadavkem na zdravotní způsobilost oboru Rybářství je dobrý zdravotní stav bez závažných nemocí pohybového aparátu, poruch motoriky, chronických onemocnění dýchacích cest, silných alergických onemocnění, epileptických a jiných kolapsových stavů.

 

Pokud se na posledním místě umístí více uchazečů, rozhodne o jejich pořadí lepší průměrný prospěch ze ZŠ z obou posuzovaných pololetí, v případě rovnosti pak prospěch z vybraných předmětů ze ZŠ v tomto pořadí: PŘ; PŘ + CHE; PŘ + CHE + MAT.

 

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost   přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

 

Ve Vodňanech dne 13. 1. 2022

                                                                                   Ing. Karel Dubský v.r.

                                                                                         ředitel školy

 

Pokyny k vyplnění přihlášky:

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky; pořadí obou uvedených škol na přihlášce ke studiu je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol zapsaných na 1. škola (12. 4. 2022) nebo 2. škola (13. 4. 2022) v přihlášce.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce (přihlášku podepíše zákonný zástupce a nezletilý uchazeč).    

Vzhledem k tomu, že obě studijní zaměření na naší škole mají kapacitu 30 přijatých uchazečů a výsledky jsou vyhodnocovány odděleně pro obě zaměření, a vzhledem k odlišnostem obou studijních zaměření je nutné na přihlášce vyznačit kromě oboru Rybářství, také zvolené studijní zaměření! Uchazeči, kteří nemají vyhraněný zájem, musí uvést zaměření, které upřednostňují na 1. místě, a zaměření druhé (ke kterému by nastoupili v případě nepřijetí na preferované zaměření).

Z toho důvodu uvádíme příklady, jak má být správně vyplněna přihláška ke studiu v kolonce: Obor vzdělávání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí

 • Rybářství 41-43-M/01 – chov ryb (Vyplní uchazeč, který chce studovat pouze studijní  zaměření chov ryb)
 • Rybářství 41-43-M/01 – vodní stavby v rybářství (Vyplní uchazeč, který chce studovat pouze studijní  zaměření vodní stavby v rybářství)
 • Rybářství 41-43-M/01 – chov ryb (vodní stavby v rybářství) (Vyplní uchazeč, který uvažuje o studiu obou zaměření, na prvním místě má chov ryb, na druhém místě vodní stavby v rybářství.)
 • Rybářství 41-43-M/01 – vodní stavby v rybářství (chov ryb) (Vyplní uchazeč, který uvažuje o studiu obou zaměření, na prvním místě má vodní stavby v rybářství, na druhém místě chov ryb.)

 

Pokud se uchazeč rozhodne zaslat obě přihlášky na naši školu, je nutné, aby každá přihláška byla originál.

V kolonce: Obor vzdělávání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí se vyplní:

 1. škola               Rybářství 41-43-M/01 – zaměření chov ryb
 2. škola               Rybářství 41-43-M/01 – zaměření vodní stavby v rybářství

a zakroužkuje (ručně), které zaměření PREFERUJE.

 

 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

 

 • vysvědčení (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku),
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (lékařský posudek nemusí být doložen, je-li zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce).

 

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

04.02.2022
pololetní prázdniny

Rychlé zprávy

Nabídka práce pro absolventy

Nabízíme práci pro absolventa vaší školy. Obhospodařujeme 72 ha vodních ploch, v příštím roce dojde k rozšíření o cca 6 ha a zprovozníme po novém roce nové sádky a otevřeme sportovní rybářský revír. Takže pracovní náplní by bylo vedení sádek, výkon hrázného, přikrmování ryb, péče o hráze a související činnosti. Hospodaříme i lesnicky a zemědělsky. Možným benefitem je výkon myslivosti. Hospodaříme převážně na Podbořansku. V případě vážného zájmu by se dal zařídit i služební byt, ideální je samozřejmě zájemce z našeho regionu. Více informací u mne, kontakt níže.

Děkuji za předání informace studentům.

 

Ing. Ondřej Fudaly

lesnictví, rybářství

fa Pavel Šilhánek

tel.: 777 717 062

www.farmasilhanek.cz

fudaly@silhanek.cz

více

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Centrum služeb TáborRybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

E-mailový server školy

Edookit pro kantory

Zahájení videokonference

Virtuální učebny

Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook
Instagram Youbute